Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť:

Partneri Rodinných Firiem o.z.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Prevádzkovateľ je spracovávateľom osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame
Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. V prípade Vášho záujmu o zasielanie newslettera spracovávame Vašu emailovú adresu. V prípade, ak žiadate vypracovať projektový zámer alebo checklist, spracovávame meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu osoby, ktorá je podľa Vami poskytnutých informácii zodpovedná za projektový zámer alebo checklist. V prípade, ak je žiadateľom o NFP fyzická osoba, spracovávame jej názov, pod ktorým vykonáva podnikateľskú činnosť. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom emailu, spracovávame tiež len Vašu emailovú adresu a v prípade, ak v emaily uvediete svoje meno a priezvisko, telefonický kontakt, spracovávame i tieto údaje. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je v prípade newslettera a záujmu o vypracovanie projektového zámeru alebo checklistu Váš súhlas. V prípade Vášho dopytu/žiadosti ktorú nám zašlete emailom je právnym základom tzv. spracovávanie osobných údajov na základe predzmluvných vzťahov alebo oprávneného záujmu, čo znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám nemôžeme na Vašu požiadavku odpovedať. Naša komunikácia neskôr vyústi do zmluvnej spolupráce alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v rámci našich pravidelných vnútorných procesov.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať
Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vybavenie Vášho dopytu/žiadosti. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, nechcete dostávať newsletter alebo nechcete, aby sme spracovávali žiadne Vaše údaje, máte právo "byť zabudnutý". Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (buď všetkých, alebo len časti z nich) tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite. Ak chcete požadovať vymazanie Vašich údajov, prípadne máte akékoľvek otázky ohľadom Vašich osobných údajov a ich spracovávania našou spoločnosťou, môžete sa obrátiť na: nase@skorerozvoja.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Partneri Rodinných Firiem o.z., Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica

Ako s Vašimi údajmi nakladáme
Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje "nepredávame" tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú na inom zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území Eú. Na prevádzku našej internetovej stránky používame webhostingovú spoločnosť Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, ktorá údaje získané prostredníctvom webu uchováva. Na spoluprácu sme si zvolili spoľahlivú webhostingovú spoločnosť ktorá nám poskytla dostatočné garancie ochrany osobných údajov. V niektorých prípadoch používame i Cloudové služby, pričom poskytovateľ tejto Cloudovej služby môže dáta skladovať i na území, ktoré je mimo Eú. Uvedené však nevieme ovplyvniť a na overenie spoľahlivosti bezpečnosti Vašich osobných údajov sme preverili politiku, ktorú prijal prevádzkovateľ Cloudovej služby a ktorá poskytuje dostatočné garancie ochrany osobných údajov.

Cookies
"Cookies" sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie. Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu zobrazenú v spodnej časti obrazovky. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. Používanie niektorých druhov Cookies totiž nie je možné z našej strany technicky úplne zablokovať. štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov Cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies –môže to ale ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme
Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Využívame i firewall a šifrovanie prenosu osobných údajov.

Vaše práva
Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom na nase@skorerozvoja.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Partneri Rodinných Firiem o.z., Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica

Občianske združenie Partneri Rodinných Firiem

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Informácie o používaní súborov cookies

Naša webová stránka využíva súbory cookies. Súbory cookies používame z dôvodu vylepšovania poskytovania elektronických služieb našim zákazníkom.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve našej web stánky uložené do vášho počítača alebo mobilného zariadenia (tabletu, telefónu). Pri vašej ďalšej návšteve našej web stránky nám súbory cookies umožnia identifikáciu vášho zariadenia a vďaka tomu budeme môcť použiť rovnaké predvoľby a nastavenia.

Súbory cookies môžu, ale nemusia obsahovať vaše osobné údaje. Pomocou súborov cookies vás neidentifikujeme priamo, ale umožňujú nám identifikovať vaše zariadenia a prehliadač, preto ich spracúvame bezpečne ako by išlo o osobné údaje.

Súbory cookies môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača.

Ako rozdeľujeme súbory cookies?

Z hľadiska účelov využívame:

Technické súbory cookies
tieto cookies sú nutné preto aby naša webová stránka fungovala a bez ich využitia nie je možné služby elektronickej spoločnosti technicky poskytnúť.

Štatistické súbory cookies
tieto cookies slúžia na meranie návštevnosti, analýzu zdrojov návštevnosti, dĺžku trvania návštev, identifikovanie opakovaných návštev a pod.

Zoznam príjemcov

Súbory cookies pri vašej návšteve našej stránka poskytujeme nasledovným príjemcom:

Google Analytics
účelom je sledovanie a analyzovanie správania používateľov na web stránke. Informácie o tom ako spoločnosť Google spracúva údaje v súvislosti so súbormi cookies sú uvdené na adrese www.google.com

Právny základ spracúvania údajov pri využívaním súborov cookies

Využívanie súborov cookies realizujeme iba s vaším súhlasom. Svoj súhlas s využívaním súborov cookies môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas sa nevzťahuje iba na využívanie nevyhnutných súborov cookies, bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb.

Ako si môžete upraviť pravidlá cookies vo svojom prehliadači?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookie. Vo svojom prehliadači si môžete cookie zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskt...

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge...

Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer...

Mozila Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-...